Informace o průběhu prezidentských voleb na Velvyslanectví ČR v Paříži

přidáno: 30. 10. 2012 12:31, autor: Redakce CSMPF   [ aktualizováno 30. 10. 2012 12:31 ]
Ústavní zákon č. 71/2012 Sb., kterým byl změněn ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, upravil volbu prezidenta tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Na uvedený zákon navazují a volbu prezidenta podrobněji upravují další předpisy uvedené níže.
Předseda Senátu Parlamentu ČR vyhlásil volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejího konání takto:
1. kolo volby prezidenta se uskuteční
v pátek 11. ledna 2013, od 14.00 do 22.00 hod., a v sobotu 12. ledna 2013, od 8.00 do 14.00 hod.
 
případné 2. kolo volby prezidenta se uskuteční
v pátek 25. ledna 2013, od 14.00 do 22.00 hod.,a v sobotu 26. ledna 2013, od 8.00 do 14.00 hod.
           
Na základě shora zmíněných přepisů bude hlasování při volbě prezidenta republiky probíhat i ve Zvláštních stálých volebních okrscích, vytvořených při zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Hlasování tedy bude probíhat také v prostorách Velvyslanectví České republiky v Paříži (označených jako volební místnost), 15, avenue Charles Floquet, Paris 7. Hlasování se budou moci zúčastnit čeští občané, kteří dosáhli alespoň druhý den volby prezidenta věku 18 let a výkonu jejich práva volit nebrání překážka uvedená v § 4 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb. (zbavení způsobilosti k právním úkonům, omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví) a kteří budou vybavení platným českým pasem nebo platným občanským průkazem a
a) předloží voličský průkaz vystavený úřadem, který vede stálý (nebo jiný zvláštní) seznam voličů, v němž jsou zapsáni,
b) nebo budou zapsaní ve zvláštním seznamu voličů vedeném konzulárním oddělením Velvyslanectví ČR v Paříži.
 
Podmínky pro zápis do zvláštního seznamu voličů jsou uvedeny zde.
Voliči zapsaní ve zvláštním seznamu voličů, kteří hodlají hlasovat na území České republiky, tak mohou učinit na základě voličského průkazu, o jehož vydání mohou nyní žádat osobně nebo písemně – podpis na písemné žádosti musí být ověřen, nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.
Lhůty vztahující se k 1. kolu prezidentské volby:
2. prosince 2012, 16.00 hod.
- konec lhůty pro doručení nebo předání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného velvyslanectvím
27. prosince 2012, 16. hod.
-  počátek lhůty, kdy lze předat voliči voličský průkaz, o který požádal (osobně voliči nebo osobě vybavené úředně ověřenou plnou mocí voliče, poštou na voličem uvedenou adresu)
4. ledna 2013, 16. hod. 
- konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu v listinné nebo elektronické podobě nebo prostřednictvím datové schránky
 9. ledna 2013, 16. hod. 
- konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu
 
Informace o lhůtách vztahujících se k případnému 2. kolu volby prezidenta:
18. ledna 2013, 16. hod. 
 -       konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu s ověřeným podpisem, nebo žádosti elektronické nebo podané prostřednictvím datové schránky  
23. ledna 2013, 16. hod. 
 -  konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu             
 
Právní předpisy upravující přímou volbu prezidenta České republiky:
-         ústavní zákon č. 71/2012 Sb., ze dne 8.2.2012, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních předpisů;
-         zákon č. 275/2012 Sb., ze dne 18.7.2012, o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky);
-         rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky č. 322/2012 Sb. ze dne 1. října 2012, o vyhlášení volby prezidenta republiky;
-         vyhláška ministerstva vnitra ČR č. 294/2012 Sb., ze dne 30.8.2012, o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky.
V případě dotazů k volbě prezidenta a organizování hlasování v jejím rámci kontaktujte laskavě konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Paříži na tel. č. 01 44 32 02 09, případně 01 44 32 02 16.
Comments